PACKAGE

Package1

แพ็กเกจรายบิล*

ชำระค่าบริการระบบตามจำนวน "บิล" ที่เกิดขึ้นในระบบ

*บิล คือ ใบสั่งซื้อที่มีการชำระเงินผ่านระบบ

Package2

ชำระค่าบริการระบบตามจำนวน "ออเดอร์" ที่เกิดขึ้นในระบบ

แพ็กเกจรายออเดอร์*

*ออเดอร์ คือ สินค้าที่ขายได้ผ่านระบบ

Package3

ชำระค่าบริการระบบเป็น "รายเดือน" 

แพ็กเกจรายเดือน*